Digitale medier i nettbasert utdanning
2009-2010 - K1138 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnets målsetning er todelt:

 • å gi studenten grunnleggende innføring i ulike digitale medier slik at de skal være i stand til å vurdere relevans for nettbasert utdanning.
 • Øke studentens handlingskompetanse på hvordan en planlegger og legger til rette for læring i et nettbasert læringsmiljø.

Emnets temaer

Nettbasert utdanning

 • Begrepsdefinisjoner
 • Læringspsykologisk grunnlag

Digitale medier og nettbasert utdanning

 • Avgrensning av feltet
 • Definisjon og historikk
 • Aktuell forskning

E-lærings teknologier og digitale medier

 • Aktuelle e-læringsteknologier
 • Muligheter og begrensninger
 • Utviklingstrender

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som kombinert modell og er casebasert med tre dagsamlinger. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess. Studenten kan delta individuelt eller i gruppe.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten skal levere inn en fordypningsoppgave og et refleksjonsnotat.

Fordypningsoppgaven: Dokumentasjon av mediebruk i eget prosjekt for nettbasert utdanning. Som en del av prosjektet skal minst tre av verktøyene for synkron og asynkron kommunikasjon være anvendt.

Refleksjonsnotat: Studenten skal levere et refleksjonsnotat på læringsprosessen i emnet.

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:

1. Obligatoriske oppgaver

2. Deltakelse i asynkone og synkrone aktiviteter

Obligatoriske oppgaver:

 • Det gis 4 oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
 • Deltakelse i asynkrone og synkrone aktiviteter. Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg, fysisk og/eller virtuell tilstedeværelse under praktiske øvelser.

Læremidler

Pensum er ca 820 sider, hvorav 200 sider selvvalgt.

Revidert litteraturliste vil foreligge ved kursstart.

Clark, R.C. and Mayer, R.E. (2003): "E-learning and the Science of Instruction." Pfeiffer 280 sider.

Lankshear, C. and Knobel, M. (2006): ”Digital Literacy and Digital Literacies. Policy, Pedagogy and Research Considerations for Education” in Digital kompetanse 1-2006, Vol.1, Side 12-24. 12 sider

Gee, J.P. (2006): “Are Video Games Good for Learning?” in Digital kompetanse 3-2006, Vol.1, Side 172-183. 11 sider

Østerud, S., Schwebs, T., Nielsen, L.M., Sandvik, M. (2006): ” eLogg –et læringsmiljø for sammensatte tekster ” in Digital kompetanse 3-2006, Vol.1, Side 214-226. 12 sider

Liestøl, G. og Rasmussen, T. (2003): ” Digitale medier ” Universitetsforlaget (utdrag) 45 sider

Paulsen, M.P.(2001): ” Nettbasert utdanning ” NKI forlag (utdrag) 60 sider

Ludvigsen, S.R. (2006): ”Læring og bruk av IKT i høyere utdanning,

Forventninger og resultater.” Artikkel i boka: ”Når læring er det viktigste” Cappelen Akademisk Forlag 14 sider