Veiledning og evaluering på nett
2009-2010 - K1139 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gjøre studenten i stand til å planlegge og gjennomføre hensiktsmessig og god veiledning og evaluering i forbindelse med læring via nett.

Emnets temaer

 • Særtrekk ved kommunikasjon via nettbaserte medier.
 • Veiledning
  • Definisjon og avgrensning
  • o Alternative veiledningsformer
  • o Grunnleggende prinsipper for veiledning på nett i et sosiokulturelt læringsperspektiv
 • Evalueringsbegrepet, definisjon og avgrensning innenfor nettbasert utdanning
  • Evalueringsformer
  • Oppfølging og evaluering av nettbasert utdanning
 • Utvikling av et veilednings- og evalueringsopplegg for eget prosjekt

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som kombinert modell og er casebasert med tre dagsamlinger. Caseøvingene gjennomføres kun nettbasert, og studentene veksler på student- og veilederrollen. Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurderingen i emnet baseres på to innleveringer:

 • Studenten skal levere en fordypningsoppgave hvor det skal utarbeides en plan for veiledning og evaluering i selvvalgt prosjekt.
 • Studenten skal levere et refleksjonsnotat på læringsprosessen i emnet.
 • Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på samlinger og via nett innfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:

1. Obligatoriske oppgaver

2. Deltakelse i forum

Obligatoriske oppgaver:

Det gis 6 skriftlige oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.

Deltakelse i forum:

Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Det gjennomføres 4 caseøvinger i forum hvor studentene veksler på å være veiledere. Alle casene avsluttes med at studenten skriver et kort refleksjonsnotat på ca en side. Samtlige caseøvinger må være godkjent.

Læremidler

Pensum er ca 650 sider, hvorav 200 sider selvvalgt. Revidert litteraturliste vil foreligge ved kursstart.

Collison, Elbaum, Haavind, Tinker (2000): "Facilitating online learning; Effective strategies for moderators". Kap. 1-3 og 7, 110 sider

Salmon, G.(2002): “E-tivities“ Kogan Page 190 sider

Horton.W. (2001):” Evaluating e-Learning” ASTD (American Society for Training and Development) Kap. 1-6 og 10-13. 120 sider

Johnsen, A.M. og Overland, B. (2003): “ Bruk av nettbasert læringsmiljø i kombinerte studieopplegg. ” SOFF Skriftserie 1-2003: Læring i dialog på nettet.

11 sider

Mason, R. (2003): “ Successful online learning conferences: What is the magic formula? ” SOFF Skriftserie 1-2003: Læring i dialog på nettet. 14 sider.

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved emnestart.