Operativt lederskap - Hverdagskommunikasjon
2009-2010 - K1147 - 15sp

Forventet læringsutbytte

I dette emnet innøves grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor følgende områder:

 • Skape resultater sammen med og via medarbeidere
 • Avklare krav og forventninger - i egen bedrift, og kunne kommunisere disse internt og eksternt
 • Kompetansetilpasning - Kunne beskrive, utvikle og iverksette tiltak i henhold til bedriftens kompetansebehov
 • Rammer for jobbutførelse - Kunne tilegne seg oversikt over ansattes og bedriftens forutsetninger, og igangsette og gjennomføre nødvendige endringer

Kompetanse som trengs for å utføre lederoppgavene:

 • Lederoppgave nr 1: Å skape resultater sammen med og via medarbeidere
  • Vite hvilke mål avdelingen har og hvordan disse samspiller med hele virksomheten sine mål
  • Ha et sterkt ønske om å oppnå resultaterLike å jobbe sammen med andre mennesker – få ”kick” av å oppnå gode resultater sammen med sin egen gruppe av medarbeidere
  • Oppleve glede av at med-arbeiderne viser fram de resultatene de oppnår Ha stor glede av at medarbeiderne utvikler seg i og utenfor arbeidet.
 • Lederoppgave nr 2: Å avklare krav og forventninger
  • Kjenne inngående til egen virksomhet og hvordan egen avdeling samspiller med øvrige avdelinger
  • Kunne beskrive egen virksomhet på en entydig måteKunne få frem kundeønsker og oversette disse til styrbar informasjon i egen ansvarsenhet.
  • Være i stand til å kommunisere interne og eksterne kundebehov til egne medarbeidere slik at de forstår og handler etter disse
  • Være i stand til å kommunisere interne krav til arbeidsmåte og væremåte og resultater
  • Sette medarbeidere i stand til å kommunisere egne behov og ønsker – at de tar ansvaret for sin egen utvikling
 • Lederoppgave nr 3: Kompetansetilpasning
  • Kunne beskrive entydig hvilke kompetanser som trengs for enhver jobboppgave i egen ansvarsenhet.Kjenne egne medarbeideres kompetanse – inngående.
  • Kunne få fram både medarbeidernes og bedriftens kompetanse-behov nå og for framtidig utvikling.Kunne utvikle og iverksette læringstiltak (felles og individuelle) som er målrettet i forhold til avdelingens unike kompetansebehov.
  • Kunne tilpasse jobbkrav til eksisterende kompetansenivå
  • Kunne benytte organisering og jobbtilpasning for optimal bruk av den samlede avdelingskompetansen
 • Lederoppgave nr 4: Rammer for jobbutførelse
  • Ha full oversikt over de fysiske forutsetninger for jobbutførelse innen egen avdeling.
  • Kunne planlegge og iverksette nødvendige endringer av rammefaktorene.
  • Kunne bidra til at medarbeiderne utvikler et godt arbeidsmiljø sammenKunne veilede enkelt- medarbeidere som skaper ugunstig arbeidsmiljø, slik at deres engasjement bidrar til utvikling både for dem selv og andre

Emnets temaer

 • Ledelse
 • Motivasjon
 • Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
 • Hverdagskommunikasjon (inkludert teamarbeid)
 • Hverdagslæring
 • Virksomhetsforståelse
 • Operativ virksomhetsstyring (del 1)

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Erfaringslæring gjennom bevisstgjøring av / og læring i egen praksis
 • 12 1-dags samlinger med bearbeiding av erfaringer fra foregående mellomperiode og introduksjon til ny mellomperiode
 • 11 mellomperioder med driftsrelatert anvendelse av ledelsesteori
 • Innlevering av besvarelse i hver mellomperiode
 • Bruk av læringsplattform for skriftlig kommunikasjon og faglig referanse

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Oppgaveløsning
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

 • 6 gruppevis innleveringer av mellomperioderapporter
 • Minimum 3 individuelle presentasjoner av mellomperioderesultater på samling
 • Alle gruppens medlemmer skal samlet presentere følgende punkter på avsluttende samling:
  • Hvordan har vi jobbet?
  • Hva har vi oppnådd?
  • Hva har jeg lært?

Alle deler skal bestås

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av fagansvarlig og en uavhengig intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltatt på minimum 8 samlinger.

Læremidler

 • Innbjør, Harald og Jostein Kleiveland (2007). Operativt Lederskap . Fagbokforlaget. Kapittel 2-7
 • Virksomheten og de aktuelle driftsutfordringer i hvert program (studium)