Operativt lederskap - Utvikling og kompetansestyring
2009-2010 - K1148 - 15sp

Forutsetter bestått

K1147 "Operativt Lederskap - hverdagskommunikasjon"

Forventet læringsutbytte

I dette emnet innøves kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for praktisk kompetansestyring av en virksomhet eller et virksomhetsområde

Kompetanse som trengs for å utføre lederoppgavene (en videreføring av tilsvarende tema i K1147 Operativt ledeskap - emne 1) :

 • Lederoppgave nr 1: Å skape resultater sammen med og via medarbeidere
  • Vite hvilke mål avdelingen har og hvordan disse samspiller med hele virksomheten sine mål
  • Ha et sterkt ønske om å oppnå resultaterLike å jobbe sammen med andre mennesker – få ”kick” av å oppnå gode resultater sammen med sin egen gruppe av medarbeidere
  • Oppleve glede av at med-arbeiderne viser fram de resultatene de oppnår Ha stor glede av at medarbeiderne utvikler seg i og utenfor arbeidet.
 • Lederoppgave nr 2: Å avklare krav og forventninger
  • Kjenne inngående til egen virksomhet og hvordan egen avdeling samspiller med øvrige avdelinger
  • Kunne beskrive egen virksomhet på en entydig måteKunne få frem kundeønsker og oversette disse til styrbar informasjon i egen ansvarsenhet.
  • Være i stand til å kommunisere interne og eksterne kundebehov til egne medarbeidere slik at de forstår og handler etter disse
  • Være i stand til å kommunisere interne krav til arbeidsmåte og væremåte og resultater
  • Sette medarbeidere i stand til å kommunisere egne behov og ønsker – at de tar ansvaret for sin egen utvikling
 • Lederoppgave nr 3: Kompetansetilpasning
  • Kunne beskrive entydig hvilke kompetanser som trengs for enhver jobboppgave i egen ansvarsenhet.
  • Kjenne egne medarbeideres kompetanse – inngående.
  • Kunne få fram både medarbeidernes og bedriftens kompetanse-behov nå og for framtidig utvikling.
  • Kunne utvikle og iverksette læringstiltak (felles og individuelle) som er målrettet i forhold til avdelingens unike kompetansebehov.
  • Kunne tilpasse jobbkrav til eksisterende kompetansenivå
  • Kunne benytte organisering og jobbtilpasning for optimal bruk av den samlede avdelingskompetansen
 • Lederoppgave nr 4: Rammer for jobbutførelse

  • Ha full oversikt over de fysiske forutsetninger for jobbutførelse innen egen avdeling.
  • Kunne planlegge og iverksette nødvendige endringer av rammefaktorene.
  • Kunne bidra til at medarbeiderne utvikler et godt arbeidsmiljø sammen

  Kunne veilede enkelt- medarbeidere som skaper ugunstig arbeidsmiljø, slik at deres engasjement bidrar til utvikling både for dem selv og andr

Emnets temaer

Fortsatt fra emnet "Operativt lederskap - hverdagskommunikasjon"

 • Ledelse
 • Motivasjon
 • Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
 • Hverdagskommunikasjon (inkludert teamarbeid)
 • Hverdagslæring
 • Virksomhetsforståelse

Nytt:

 • Operativ virksomhetsstyring (del 2) - utviklingsarbeid
 • Kompetansestyring

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Erfaringslæring gjennom bevisstgjøring av/og læring i egen praksis
 • 12 1-dags samlinger med bearbeiding av erfaringer fra foregående mellomperiode og introduksjon til ny mellomperiode
 • 11 mellomperioder med driftsrelatert anvendelse av ledelsesteori
 • Innlevering av besvarelse i hver mellomperiode
 • Bruk av læringsplattform for skriftlig kommunikasjon og faglig referanse

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Oppgaveløsning
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

 • 3 gruppevis innleveringer av utkast til prosjektoppgave
 • Minimum 3 individuelle presentasjoner av mellomperioderesultater på samling
 • Gruppevis innlevering av prosjektoppgave (utviklingsarbeid)
 • Alle gruppens medlemmer skal samlet presentere prosjektoppgaven på avsluttende samling

Alle deler skal bestås

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av fagansvarlig og en uavhengig intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltatt på minimum 8 samlinger

Læremidler

 • Virksomheten og de aktuelle driftsutfordringer i hvert program (studium)
 • Innbjør, Harald og Jostein Kleiveland (2007). Operativt Lederskap . Fagbokforlaget. Hele boken er pensum

Tilleggs- og støttelitteratur:

Dette er en veiledende litteraturliste. Minimum firer bøker, hver på omtrent 250 sider, må leses. Disse skal godkjennes av faglærer.

 • Abraham H. Maslow,- A theory of human motivation, Psychological Review 1943, 50, 370-396
 • Alexander Hiam - Motivating & rewarding employees, Adams Media Corporation 1999
 • Anders Skogstad og Ståle Einarsen - Ledelse på godt og vondt, Fagbokforlaget 2002
 • Asbjørn Aune – Kvalitetsstyrte Bedrifter, ad Notam, Gyldendal 1996 og seinere utgaver
 • Atle Ronnes og Stig Berge Matthiesen – Utbrent – krevende jobber – gode liv?, Fagbokforlaget, 2002
 • Bente Erlien - Bak ordene – intern kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget – 2001
 • Bjarne Berg Wig – Det uslåelige arbeidslaget, Tiden Norsk Forlag 1999
 • Bjørg Johnsen - Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?: oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding, del av serien Læremidler for profesjonsutdanning ved Høgskolen i Akershus 1/1999
 • Bjørg Johnsen - Instruksjon og veiledning ved læring av praktiske oppgaver på arbeidsplassen, Bekkestua, Høgskolen i Akershus 1998
 • Einar Thorsrud og Fred E. Emery - Mot en ny bedriftsorganisasjon, Tanum forlag 2. utgave 1970
 • Eldri Steen og Liv Haugli – Når livet setter seg i kroppen: bevisstgjøring, muligheter og valg, Noras Ark 1. utg. 2002
 • Erling S. Andersen, Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen – Ledelse på norsk. Prinsipper, arbeidsmåter og resultater, ad Notam Gyldendal forlag 1995
 • Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann – Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget 3. utgave 2003
 • Harald Innbjør og Olav Trøan – Forankring i lærings- og utviklingsprosesser – prosjektoppgave i Yrkespedagogikk ved Høyskolen i Akershus, 2004
 • Henrik Bakke - Kommunisèr – gode råd for bedre kommunikasjon, Gyldendal Akademisk 2004
 • John Dewey – Erfaring og oppdragelse, København: Christian Ejlers 1974 (opprinnelig 1938)
 • Kjell Grønhaug, Odd Hellesøy og Geir Kaufmann - Ledelse i teori og praksis, Fagbokforlaget 2001
 • Nils Arne Eggen - Godfoten – samhandling – veien til suksess, Aschehoug forlag 2. opplag 2003
 • Nils Magnar Grendstad – Å lære er å oppdage, Prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk, Didakta Norsk Forlag, Oslo 1986
 • Nils Magnar Grendstad - Hva styrer min adferd – litt hverdagspsykologi, Didakta Norsk Forlag 1990
 • NS-EN ISO 9001:2008
 • Paul Moxnes - Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet, Forlaget Paul Moxnes. 2000.
 • Petter Mathisen og Rune Høigaard - Veiledningsmetodikk – en håndbok i praktisk veiledningsarbeid, Høyskoleforlaget 2004
 • Steinar Kvaale og Klaus Nielsen – Mesterlæring, læring som sosial praksis, København. Hans Reitzel, 1999
 • Sturla Bjerkaker - Voksnes læring, Universitetsforlaget 2001
 • Thomas A. Harris - Jeg er OK, du er OK, Harper & Row 1969