Personlig økonomi
2009-2010 - K1150 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

K1151 Etikk og regelverk

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene opparbeide seg forståelse for at enhver kunde er unik og krever individuelle råd. Forutsetningen for en vellykket rådgivning er at kundens totalsituasjon legges til grunn, og at valg av presentasjonsform er tilpasset den enkelte kundes forkunnskaper og forutsetninger. Målet er at rådgiveren skal ha meget god kompetanse innen relevante privatøkonomiske emner.

Etter fullført emne skal studenten kunne:
• gjøre rede for typiske økonomiske problemstillinger knyttet til ulike livsfaser og kundesituasjoner
• anvende gjeldende lovverk i møter med kunder
• beregne ulike sider av privatøkonomien (for eksempel skatt, pensjon, arveavgift)
• kartlegge og analysere en kundes behov og foreslå løsninger for kunden
• kunne fremme forslag til løsninger overfor kunden på en slik måte at kunden har forutsetninger for å forstå
• forklare betydningen av sentrale juridiske emner med fokus på arv, arveavgift og skatt, skifte, ekteskap og ugift samliv, mindreårige, verge og overformynderi
• vurdere egen faglig begrensning spørsmål knyttet til familieretten

Emnets temaer

Personlig økonomi
• Privatøkonomisk styring, budsjett, relevante emner i ulike livsfaser
• Selvangivelser og skatt
• Vurdering av kundens betalings- og spareevne
• Alders-, uføre- og etterlattepensjon (offentlige og private ordninger)
• God rådgivningsskikk og aktuelle bankklagesaker

Familierett
• Ekteskap og skilsmisse
• Samboere
• Arv og skifte
• Mindreårige og banken

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger og internettbasert læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

5 obligatoriske arbeider

Læremidler

Fire e-læringsmoduler

Kompendier

Støttelitteratur:
Lødrup, Peter/Sverdrup, Tone: Oversikt over familieretten, 2004
Lødrup, Peter: Oversikt over arveretten, 4 utg. 2004
Nettstedene:
Knut Boye og Terje Hansen: Personlig økonomi. Harald Engelstad: Pensjonsboka
Kompendium