Etikk og regelverk
2009-2010 - K1151 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i de etiske dilemmaer som man kan møte i sin arbeidsutøvelse som finansiell rådgiver og det regelverk som styrer rådgivningen. Dette innebærer at studenten etter fullført emne skal:
• Ha en grunnleggende forståelse av etikk og etisk tenkning og etablere det praktiske grunnlaget for forståelse av etikk og anvendelse av etikkens verktøy på egne handlinger i arbeidshverdagen.
• Forstå grunnleggende forutsetninger for hva det vil si for en finansiell rådgiver å være profesjonell og se sentrale profesjonsetiske utfordringer, samt få en dypere forståelse av sammenhengen mellom egen atferd og profesjonens status i offentligheten.
• Forstå betydningen av dialog mellom kolleger, og hvordan man kan tilrettelegge for konstruktiv kommunikasjon om etiske emner.
• Kjenne til og forstå reglene for god rådgivningsskikk

Videre skal studenten
• vite hvilke sentrale og relevante betingelser som regulerer forholdet mellom rådgiver og kunde i forbindelse med finansiell rådgivning
• kunne anvende gjeldende lover og regelverk i rådgivning og salg
• kjenne til de praktiske konsekvensene for egen rådgivning, herunder spesielleinformasjonskrav og regler
• kunne gjøre rede for hvilken rolle Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda har
• kunne forklare sammenhengen mellom konsekvenser av egen rådgivning, lovverk og klagesaker

Emnets temaer

Etikk og god rådgivningsskikk

 • Etikkens verktøy
 • Etiske teorier
 • Profesjonsetikk
 • Ytringsetikk
 • 10 regler for god rådgivningsskikk

Regelverk

 • Lov om verdipapirhandel
 • Lov om verdipapirfond
 • Finansavtaleloven
 • Personopplysningsloven
 • Forsikringsavtalelovens del B om informasjonsplikt og Lov om forsikringsformidling
 • Taushetsplikten som er regulert i Forretningsbankloven, Sparebankloven
 • Lov omforsikringsvirksomhet
 • Angrerett ved kjøp av finansielle tjenester
 • Lov om hvitvasking
 • Bankklagenemnda og aktuelle klagesaker

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

Oppstartsseminar
4 obligatoriske arbeider

Læremidler

 • Pensumheftet ”Mot og tillit” – tilgjengelig på www.autorisasjonsordningen.no
 • E-læring ”Døm selv med god rådgivningsskikk
 • E-læring i Regelverk (9 kurs med tilhørende kompendier)
 • Diverse aktuelle lover
 • Bank- og forsikringsklagesaker