Plassering
2009-2010 - K1152 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

  • K1151 Etikk og regelverk
  • K1150 Personlig økonomi

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å:
• I makroøkonomi er målet er at rådgiveren skal ha god kompetanse innen økonomi og politikk slik at de i kundesamtaler med personkunder fremstår som kunnskapsrike samtalepartnere. Etter kurset skal studenten kunne:
• forklare makroøkonomiske begreper og sammenhenger som har betydning for finansiell rådgivning
• gjøre rede for hva nasjonalregnskapstall sier om situasjonen i et land, og hvordan dette kan si noe om årsaker til endringer i priser, renter og valutakurser
• forklare det viktige skillet mellom realøkonomien og pengeøkonomien i et land
• forklare hvordan pengepolitikken virker på kort og lang sikt
• benytte informasjon fra Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå for oppdatering av egen kunnskap

• gjøre rede for sentrale finansfaglige emner som har relevans for plassering av kunders finansformue
• forklare hvilke faktorer som påvirker avkastningen til ulike produkter i aksjemarkedet, rentemarkedet og sparing i forsikring, samt kunne kvantifisere sannsynlige svingninger.
• anvende begreper og metoder som er relevante for å kunne samtale og gi råd om konsekvenser av alternative plasseringer
• avdekke en kundes risikoholdning og behov og komme med anbefalinger basert på et faglig grunnlag
• anvende faglige kunnskaper innenfor finans i kunderådgivning
• fremme forslag til løsninger overfor kunden på en slik måte at kunden har forutsetninger for å forstå

Studenten skal videre ha solid kompetanse om de enkelte produktgruppers egenskaper, fordeler og ulemper, samt risiko og skatteregler for produkter som naturlig selges av finansielle rådgivere.

Studenten skal være i stand til å forstå produktenes plass i totalbildet når det gjelder kundens behov for finansielle plasseringer.

Studenten skal kunne gjøre rede for typiske egenskaper, struktur, risiko og skatteregler for vanlige produkter og produktgrupper innenfor de ulike markedene:
• sparing i bank
• rente- og obligasjonsmarkedet
• aksjemarkedet
• forsikringssparing
• strukturerte (sammensatte) produkter
og kunne forklare forskjellen mellom ulike produktgrupper i en rådgivningssamtale tilpasset kunden

Emnets temaer

Makroøkonomi
• Nasjonalregnskapsbegreper og sammenhenger, generalbudsjettet
• Inflasjon og pengepolitikk: Norges Banks inflasjonsmålstyring
• Penger, renter og inflasjon på lang sikt
• Finansmarkeder, rente og kortsiktige virkninger av pengepolitikk
• Åpen økonomi: Konjunkturer og makroøkonomisk politikk på kort sikt.

Plassering
• Finansielle metoder – effektiv og nominell rente, internrente og nåverdi
• Aksje- og obligasjonsmarkedet
• Hvordan prise aksjer og obligasjoner?
• Relevante risikomål for verdipapirer og porteføljer
• Kundens risikoholdning og mål for plasseringen
• Risikoreduksjon og porteføljesammensetning
• Prestasjonsmåling for fond
• Skatt på finansiell formue og inntekt
• Opsjoner – egenskaper og begreper
• Strukturen i ulike finansielle produkter
• God rådgivningsskikk

Generell produktkompetanse:
• Egenskaper, risiko og skatteregler knyttet til banksparing 0g ulike typer bankspareprodukter
• Fondssparing i aksje- og rentemarkedet
• Forsikringssparing
• Strukturerte (sammensatte) produkter

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år, første gang våren 2010

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

6 obligatoriske arbeider

Læremidler

Seks e-læringskurs
Div. kompendier