Personlig økonomi
2009-2010 - K1153 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

K1151 Etikk og regelverk

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene opparbeide seg forståelse for at enhver kunde er unik og krever individuelle råd. Forutsetningen for en vellykket rådgivning er at kundens totalsituasjon legges til grunn, og at valg av presentasjonsform er tilpasset den enkelte kundes forkunnskaper og forutsetninger. Målet er at rådgiveren skal ha meget god kompetanse innen relevante privatøkonomiske emner.

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for typiske økonomiske problemstillinger knyttet til ulike livsfaser og kundesituasjoner
  • beregne ulike sider av privatøkonomien (for eksempel skatt, pensjon, mv.)
  • kartlegge og analysere en kundes behov og foreslå løsninger for kunden
  • kunne fremme forslag til løsninger overfor kunden på en slik måte at kunden har forutsetninger for å forstå
  • vurdere egen faglig begrensning spørsmål knyttet til familieretten

Emnets temaer

Personlig økonomi

  • Privatøkonomisk styring, budsjett, relevante emner i ulike livsfaser
  • Selvangivelser og skatt
  • Vurdering av kundens betalings- og spareevne
  • Alders-, uføre- og etterlattepensjon (offentlige og private ordninger)
  • God rådgivningsskikk og aktuelle bankklagesaker

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger og internettbasert læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Avsluttende hjemmeeksamen 24 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

2- 3 obligatoriske arbeider

Læremidler

En e-læringsmodul
Kompendier
Nettstedene:
Knut Boye og Terje Hansen: Personlig økonomi. Harald Engelstad: Pensjonsboka
Kompendium