Familierett
2009-2010 - K1154 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

K1151 Etikk og regelverk

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene opparbeide seg forståelse for at enhver kunde er unik og krever individuelle råd. Forutsetningen for en vellykket rådgivning er at kundens totalsituasjon legges til grunn, og at valg av presentasjonsform er tilpasset den enkelte kundes forkunnskaper og forutsetninger. Målet er at rådgiveren skal ha meget god kompetanse innen relevante privatøkonomiske emner.
Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • anvende gjeldende lovverk i møter med kunder
  • forklare betydningen av sentrale juridiske emner med fokus på arv, arveavgift, skifte, ekteskap og ugift samliv, mindreårige, verge og overformynderi
  • vurdere egen faglig begrensning spørsmål knyttet til familieretten

Emnets temaer

Familierett

  • Ekteskap og skilsmisse
  • Samboere
  • Arv og skifte
  • Mindreårige og banken

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger og internettbasert læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Avsluttende hjemmeeksamen 24 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeider

Læremidler

Tre e-læringsmoduler
Kompendier
Støttelitteratur:
Lødrup, Peter/Sverdrup, Tone: Oversikt over familieretten, 2004
Lødrup, Peter: Oversikt over arveretten, 4 utg. 2004