Rammebetingelser
2009-2010 - K1156 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

  • Forklare rettsprinsippene som anvendes i byggesaker samt å anvende de generelle reglene i forvaltningsretten til saksbehandling
  • Gjøre rede for oppbyggingen av Plan og bygningsloven med vekt på generell del
  • Forklare plandelen i Plan og bygningslova med tilsvarende forskriftsbestemmelser, sentrale rundskriv og rikspolitiske bestemmelser
  • Beskrive politiske forutsetninger for offentlig planlegging
  • Gjøre rede for sentrale forhold innen entrepriserett
  • Beskrive de ulike roller som opptrer i byggesaker, og de viktigste lovregulerte rammebetingelser for disse
  • Kjenne igjen viktige krav til helse, miljø og sikkerhet i byggesaker

Emnets temaer

Tema 1: Plan‐ og bygningsrett med forvaltningsrett
Tema 2: Byggeprosess og entrepriserett
Tema 3: Planen og plantolkning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Startsamling over 2 dager med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
Internettbasert læring i elektronisk læringsmiljø.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinær gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

3 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”.
Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at emnet skal ansees som bestått.

Læremidler

  • Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS
  • Torstein Eckhoff/Eivind Smith: Forvaltningsrett, Tano Aschehoug, ISBN 82‐518‐3522‐4

Erstatter

K1092 Offentlige og private kjøreregler