Byggesaken
2009-2010 - K1157 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

  • Dokumentere at offentlige krav er ivaretatt i prosjektet
  • Angi sakstype/behandlingsprosess/saksgang for kommunens saksbehandling av søknader og meldinger
  • Vurdere tiltaksklasse for prosjektet
  • Saksbehandle søknader og meldinger
  • Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav
  • Evaluere om styringssystemet fungerer og om det er tilstrekkelig for å etterleve offentlige krav
  • Bruke digitale kart og søknader inn til kommune gjennom verktøyet Byggsøk
  • Gjøre seg kjent med Avfallsforskriften

Emnets temaer

Tema 1: Dokumentasjonskrav

Tema 2: Saksbehandling

Tema 3: Styringssystemer

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder.
  • Internettbasert læring.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurderingsmetoden er bygd opp etter ”mappeprinsippet”. Dette innebærer at studenten gjennom kurset skal produsere 3 faglige dokumenter som organiseres i en ”mappe”.
Studentene skal arbeide med mappen i grupper, men den siste oppgaven er individuell oppgave.
Ved kursets avslutning skal studenten velge ut ett av arbeidene som er i mappa, mens veileder velger ut det andre arbeidet. Disse 2 dokumentene vil danne grunnlag for karaktersetting.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

Det skal leveres inn 3 obligatoriske arbeidskrav og 2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett på flervalgtestene for å oppnå ”Godkjent”.
Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal anses som bestått.

Læremidler

http://be.no/(Plan‐ og bygningsloven, tilhørende forskrifter m/veiledninger, temaveiledninger ).

http://www.byggsok.no/ (digitale søknader)

http://www.sft.no/seksjonsartikkel29297.aspx (avfallsforskriften)

Erstatter

K1132 Byggesaken