Tilsyn
2009-2010 - K1158 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Mål for modulen ”tilsyn” er å gi studentene et underlag – i form av fagkunnskap og praktisk erfaring – som er tilstrekkelig til å ivareta tilsynsoppgavene som påligger kommunale bygningsmyndigheter etter plan‐ og bygningsloven.
Dette innebærer at studenten kan:

  • Identifisere tilsynsbehov
  • Angi metoder og rutiner for gjennomføring av tilsyn
  • Planlegge kommunal tilsynsvirksomhet
  • Organisere kommunal tilsynsvirksomhet

Emnets temaer

  • Tilsyn som metode i kvalitetsarbeidet
  • Ulike former av tilsyn
  • Tilsyn innen konkrete fagområder som for brann, energi, avfall, fukt og universell utforming,

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform, læringsløp, faglig innhold og faglige kilder
  • Internettbasert læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer. Ekstern sensor benyttes hvert 4. år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

3 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett på flervalgtestene for å oppnå ”Godkjent”.
Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal anses som bestått.

Læremidler

http://be.no (Plan‐ og bygningsloven, tilhørende forskrifter m/veiledninger,
temaveiledninger ).
Ho‐1/2009 (Hus og Helse)
Ho‐1/2007 (Energi)
Ho‐2/200 7 (Tilsyn)
Ho‐3/2007 (Brannsikkerhetsstrategi)
Ho‐ 3/2004 (Universellutforming)
Dokumentasjon av brannsikkerhet av Sigurd Hoelsbrekken (ISBN 7043019900988)

Erstatter

K1145 Plantolking