Prosjektledelse
2009-2010 - SMF1291 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten gjør rede for:

  • Planleggings- og oppfølgingsmetoder i bygg- og anleggsprosjekter
  • Sentrale teorier knyttet til ledelse av prosjektgrupper
  • Prinsipper for organisering av prosjektgrupper
  • Stress- og konflikthåndtering i grupper

Studenten anvender:

  • CPM tidsanalyse, Gantt-diagrammer, Ressurshistogrammer og PNS-metoden
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Ledelse i praktiske konfliktsituasjoner (rollespill)

Emnets temaer

Tema 1: Prosjektstyring (planlegging og oppfølgingsmetoder)

Tema 2: Ledelse i prosjektgrupper

Tema 3: Prosjektorganisering – Prinsipper

Tema 4: Stress- og konflikthåndtering i prosjektgrupper

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Samling over 2 + 2 dager med intensiv metodeundervisning, beregningstekniske øvinger, ledelsestester og rollespill.
  • Internettbasert læring i elektronisk læringsmiljø.
  • Mellomperiodeoppgave knyttet til prosjektstyring. Vurdering av metoder i egen bedrift/praksisbedrift med utgangspunkt i presenterte metoder på 1. samling.

Litteraturstudium i periode mellom samlinger og etter 2. samling

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

2 individuelle oppgaver, helhetlig vurdering

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på samlingene, maks fravær 25 %

Læremidler

”Oppdrags- og prosjektledelse” del I og II, Elforlaget. ISBN 82-7345-457-6 og 82-7345-458-4