Kvalitetsledelse med statistikk
2009-2010 - SMF2121F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1042-Matematikk 10

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO9000:2000.

Studenten skal kunne bruke statistikk og sannsynlighetsregning i behandling av data og prosesstyring.

Emnets temaer

Statistikk (50%):

1. Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
2. Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
3. Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
eksponentialfordeling.
4. Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og poissonfordeling.Lineær modell.

Kvalitetsledelse (50%):

5. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
6. Prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
7. Organisering av forbedringsprosjekter
8. Kvalitetssystemer

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling. Det anvendes oppgaveløsning for å øve inn evnen til analytisk tankegang.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekter (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Alle trykte og skrevne
  • Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

  • Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6
  • Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG
  • Lillestøl, Jostein: Kvalitet: Ideer og metoder, ISBN 87-7674-033-2
  • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Erstatter

MAS 1161, REA 1081

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning