Vitenskapelig metode
2009-2010 - SMF2221 - 10sp

Forutsetter bestått

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne anvende vitenskapelige metoder for å skaffe til veie informasjon for bruk i beslutninger som angår bedrifter. Dette omfatter teoretiske og praktiske tilnærminger til vitenskapelig metode, og inkluderer både kvalitative og kvantitative analyseteknikker

Emnets temaer

 • Forskningsfilosofi og etiske problemstillinger
 • Problemformulering og beslutningsteorier
 • Forskningsprosessen
 • Validitet og reliabilitet i undersøkelser
 • Datainnsamling
 • Sekundærdata og standardiserte undersøkelser
 • Primærdata: Kvalitative undersøkelser
 • Primærdata: Kvantitative undersøkelser
 • Utvalgstyper og størrelser
 • Deskriptive analyseteknikker og hypotesetesting
 • Variansanalyse, korrelasjon og regresjonsanalyse
 • Implementering av resultater

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter totalt 45 timer, hvorav 36 timer er forelesning, og 9 timer er praktisk SPSS-opplæring. I tillegg må studentene regne med å bruke en god del tid på øvelser og oppgaver.

Emnet krever bruk av dataverktøy. Anbefalt programvare er programpakken SPSS.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 1 uke. Kan utføres enten individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Gripsrud, Geir, Ulf H. Olsson og Ragnhild Silkoset. 2004. Metode og dataanalyse: Med fokus på beslutninger i bedrifter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Utdelte artikler.
Anbefalt litteratur:
Silkoset, Ragnhild og Geir Gripsrud. 2006. Metode og dataanalyse: Oppgavesamling. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe and Paul R. Jackson. 2008. Management research. 3rd ed. Los Angeles : Sage
Ringdal, Kristen. 2007. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget