Samfunnsøkonomi II
2009-2010 - SMF3061 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2161 Samfunnsøkonomi

Forventet læringsutbytte

Samfunnsøkonomi II er et videregående emne i mikroøkonomi, som bygger videre på de temaene som ble drøftet i emnet SMF2161 Samfunnsøkonomi.

Etter endt emne skal studentene:
• forklare ulike former for imperfekt konkurranse og spillteori
• forklare og analysere enkelte forhold ved faktormarkedet, for eksempel tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
• kjenne til videregående konsumentteori og beslutninger under usikkerhet
• forklare ulike former for markedssvikt, som eksterne virkninger, offentlige goder og asymmetrisk informasjon.
Studentene skal også vise at de kan anvende den teoretiske kunnskapen for å løse ulike problemstillinger innenfor mikroøkonomi .

Emnets temaer

  • Prissetting ved markedsmakt
  • Monopolistisk konkurranse og oligopol
  • Spillteori
  • Faktormarkedet
  • Konsum over tid
  • Generell likevekt og økonomisk effektivitet
  • Markeder med asymetrisk informasjon
  • Eksterne virkninger og offentlige goder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Totalt blir det ca. 30 forelesnings- og oppgavetimer. Det forutsettes at studentene arbeider jevnlig med oppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Obligatorisk:
Pindyck & Rubinfeld: Microeconomics, siste utgave, kap.10-18 (utvalgte deler), Prentice Hall.

Supplerende opplysninger

Emnet blir gjennomført våren 2010, som et tilbud til studenter på 07HBØKLED.