Dataassistert design med Solid- og flatemodellering
2009-2010 - TEK1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emnet skal studentene:
1. Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Kunne beherske ’Feature-basert’ modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering
3. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon
4. Kunne utføre enkle statiske analyser
Øvinger og innleveringer realiseres med bruk av SolidWorks modelleringsprogram.

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering og beregning
3. Flatemodellering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 3 obligatoriske innleveringer og individuelle tester. Karakter settes etter en helhetsvurdering av alle innleveringene og testene. To innleveringer og alle testene må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått innlevering må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil)
SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
SolidWorks for Designers 2003, Kap 13 Surface Modeling (pdf-fil), CADCIM Techonologies
COSMOSWorks Student Guide-ENG-2009 (pdf-fil)

Lærebok:
SolidWorks for Designers 2003, (pdf-fil til fri distribusjon), CADCIM Techonologies

Erstatter

MAS1141 Dataassistert design