Læring I Bedrift (LIB)
2009-2010 - TEK1021 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal gjennom læring i bedrift:
1. Ha tilegnet seg kunnskap om
- bedriftens organisering
- hvilke elementer som inngår i den industrielle prosessen fra råvare til ferdig produkt.
2. Ha forståelse for viktigheten av HMS i en bedrift
3. Kunne bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.

Emnets temaer

1. Industriprosesser:
- Bruk av materialer og materialflyt i produksjon
- Produksjonsteknologi
- Ledelse og organisering av industribedrift (kvalitet, dokumentasjon, marked, budsjett, innkjøp, samarbeidsforhold)
2. Systematisk HMS arbeid. Helse (verneutstyr, ergonomi, datablad) Miljø (resirkulering, ren produksjon, energiforbruk) og Sikkerhet.
3. Presentasjonsteknikk og egenvurdering

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Praksis

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Praksisvurdering
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Samlet karaktervurdering av 4 arbeider/mindre prosjekter , der rapport fra bedriftsoppgaven (kan også være en intern oppgave ved bedriften HiG) er obligatorisk. I tillegg velges to arbeider av studentene og én av emneansvarlig. Det er i tillegg muntlig framføring av bedriftsoppgaven.

Alle rapporter skal leveres inn i emnets rom via Fronter, i pdf-format.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Bedriftsoppgaven må være godkjent av oppdragsgiver

Læremidler

Egil J. Skorstad, Organisasjonsformer: Kontinuitet eller forandring?, Gyldendal Akademiske forlag, 2002, ISBN 82-05-30362-2

Supplerende opplysninger

Bedriftene velger ut studenter.