Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2010-2011 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1091
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne har studenten:

 • kjennskap til vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kunnskap om etikk og sykepleieteori.
 • kunnskap i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt/kronisk og kritisk syke pasienter med medisinske, kirurgiske og psykiatriske lidelser.
 • kunnskap om beslutningsprosesser i sykepleie og dokumentasjon.
 • kjennskap til det normale svangerskap, fødsel og barseltid og komplikasjoner knyttet til dette.
 • kunnskap om pedagogikk og læring.
 • kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten.

Emnets temaer

 • Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori, forskningsmetode, etikk og sykepleieteori.
 • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske, kirurgiske og psykiatriske lidelser.
 • Beslutningsprosesser i sykepleie og dokumentasjon.
 • Svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Pedagogikk og læring.
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager.

Det gis inntil 1 time oppgaveveiledning, hvorav en 1/2 time er obligatorisk. Vurdering av eksamensoppgaven forutsetter obligatorisk veiledning.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensur vurderer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 • Obligatorisk arbeidskrav i samfunnsvitenskaplig kunnskapsområde innen lovgivning.
 • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning om etiske dilemma og ved temadag i selvmordsforebyggende arbeid.
 • Obligatorisk deltagelse i gjennomgang/simulering av case.
 • Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL 2012 i Undervisningsplanen for studieenhet 2.