Fordypning i klinisk spesialitet, fordypningsoppgave
2010-2011 - SPL4151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SPL4111 Innføring i krav til systematisk fagutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende
 • SPL4121 Fordypning i klinisk spesialitet, allmensykepleie eller tilsvarende
 • SPL4131 Fordypning i klinisk spesialitet, medisisnske og naturvitenskapelige emner eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter endte emne skal studenten:

 • synliggjøre fordypningskunnskap innen et selvstendig valgt emneområde med relevans for egen arbeidsplass
 • vise evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
 • kunne diskutere sentrale teoretiske perspektiver og kliniske implikasjoner innenfor emnet
 • vise evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap innenfor rammene av høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving
 • fordype seg i medisinske og sykepleiefaglige temaer av relevans for egen arbeidsplass.
 • kunne gjøre rede for betydningen av kunnskapsbasert praksis relatert til valgte pasientgrupper.
 • anvende forskningsbasert kunnskap til å løse relevante medisinske og sykepleiefaglige utfordringer.

Emnets temaer

Medisinske og naturvitenskapelige temaer
Sykepleiefaglige temaer knyttet til klinisk praksis

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Seminarer
 • Individuell veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle veiledninger