Medierett
2010-2011 - IMT1161 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kjennskap til de mest sentrale reglene innenfor immaterialrett, herunder opphavsrett, patentrett, varemerkerett og domenenavn, og med fordypning i mønsterrett/design.

Studentene skal også ha kjennskap til hvordan man søker i lovdatabaser, hvordan lover fortolkes og hvordan man holder seg oppdatert i forhold til endringer i lov- og regelverk.

Emnets temaer

- Hvordan finne fram i lovverk og andre kilder
- Juridisk metode og rettskildelære
- Opphavsrett og åndsverk
- Patentrett
- Mønsterrett (design)
- Varemerkerett
- Firmarett
- Foretaksregistrering
- Domenenavn
- Alminnelige bestemmelser om design
- Søknad om registrering
- Offentlighet og opplysningsplikt
- Designregistreringens gyldighetstid
- Innlevering og behandlig av krav
- Klage
- Erstatning og straff
- Rettergangsbestemmelser
- Internasjonal designregistrering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
  • Case nr 2 (skrevet under veiledning) (teller 40%).

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensurering av samtlige hjemmeeksamener.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen. Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.

Obligatoriske arbeidskrav

To case må leveres inn og godkjennes for å få adgang til eksamen. Case nr 2 utgjør en del av karaktergrunnlaget.

Læremidler

Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget

Powerpoint-presentasjoner om "designrett".

I tillegg forutsettes det at studentene gjør seg kjent med lenken "design", og innholdet på Patentstyret sitt nettsted www.patentstyret.no

Supplerende opplysninger

Fronter vil være informasjonskanal.
Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.