Trykksaksproduksjon
2010-2011 - IMT1232 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal opparbeide grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte papirmedier. De skal etter endt kurs kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk, trykk- og ferdiggjøringsprosessen, samt ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser. De skal også kunne anvende kunnskapene til å produsere en trykksak fram til utskytning. Videre skal de beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å gjøre en muntlig framstilling av et gitt tema.

Emnets temaer

Førtrykk :
- Digitalt materiale
- Bildebehandling
- Sideombrekking
- Optimalisering for trykk
- Digital arbeidsflyt
-Proofing (prøvetrykk)

Trykk:
- Utskytning
- Fiberretning
- Trykkformfremstilling
- Analoge og digitale trykkmetoder

Ferdiggjøring:
- bokbind og ferdiggjøring
- materialer i grafisk produksjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det vil være ukentlige forelesninger, parallelt med at studentene løser obligatoriske oppgaver (av relativt praktisk art) i grupper. Studentene skal også utføre en oppgave som skal presententeres, samt være opponenter til medstudentenes innlevering. Det legges inn et bedriftsbesøk hos en bedrift med produksjon innen både førtrykk, trykk og ferdiggjøring.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Hvert 4. år vurderes eksamen også av annen ekstrern sensor, første gang i 2012

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Opp til 5 gruppearbeider må være vurdert til godkjent for å få tilgang til eksamen.

Læremidler

Bøker:

Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg (2007). A guide to Graphic Print Production, Second Edition, Jophn Wiley & Sons.

Diverse utdelte/oversendte materiell/notater.

Supplerende litteratur:

- Skarsbø, S.E og Aull, M (2005), Moderne trykketeknikker, Vett og viten
- Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
- Skjeggstad, L.E. (2005), Industriell bokbinding og ferdiggjøring, Vett og viten

- Annen litteratur/artikler/notater
- Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
- Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods. Springer-Verlag: Berlin