IT-ledelse
2010-2011 - IMT1321 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om sentrale forhold rundt organisering og styring av IT-ressursene i virksomheter. Studentene blir istand til å reflektere rundt hvordan man fra et lederperspektiv sikrer god forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi i en virksomhet. Studentene tilegner seg et grunnlag for å evaluerere IT-strategier for store foretak og selv utarbeide en IT-strategi for små og middels store bedrifter.

Emnets temaer

  • Forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi
  • IT-strategi
  • Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  • Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger
  • Bruk av standardprogramvare kontra egenutvikling
  • Styring av IT-prosjekter
  • Etablering av IT-infrastrukturer
  • Outsourcing kontra interne IT-ressurser

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

To deleksamner. Studentene kan som den ene deleksamen velge mellom enten å gjøre et gruppebasert prosjektarbeid eller skrive et individuelt essay. Dette arbeidet teller 60 % av sluttkarakter. Alle deltar på den skriftlige 3-timers eksamen som teller 40 %. Begge deleksamnene må bestås for å få tellende karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern ressurs evaluerer emnets oppbygging og vurderingsform hvert 4. år - avholdes studieåret 2011/12

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, essay/prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Management Information Systems - managing the digital firm. Kenneth C. Laudon og Jane P.Laudon - siste utgivelse,

Artikkelsamling