Digital videoproduksjon
2010-2011 - IMT1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne initiere, planlegge og gjennomføre en enkel (enkamera) multimedieproduksjon. De skal ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon, og ha basiskunnskaper teoretisk og praktisk i produksjon av levende bilder, lyd-til-bildeopptak og redigering, samt publisering av produktet.

Studentene skal kjenne til basis fortellerteknikk og dramaturgi for å kunne ta en idé gjennom hele utviklings- og produsksjonsprosessen frem til publisering mot flere mediekanaler.

Videre skal studentene kjenne til hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon - samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon.

Emnets temaer

 • Produksjonsplanlegging
 • Dramaturgi / analyse
 • Manusutvikling/skriveøvelser
 • Grunnleggende kameralære
 • Mikrofonlære for reportasjebruk
 • Redigering
 • 3-punkt lyssetting
 • Digitalisering, komprimering og distribusjon for web

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene vil jobbe i grupper med et øvingsprosjekt der basiskunnskaper innøves (for eksempel en kort infofilm), et konsentret feltarbeid der dette prøves (for eksempel en ukes musikkvideoprosjekt), og et større eksamensprosjekt (for eksempel en kortfilm for barn). Det skal jobbes individuelt med et mindre manusutviklingsarbeide. Det benyttes mye gruppearbeide, og veiledninger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Vurdering av prosjekt (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås separat
 • Eksamensprosjektet foregår over 3-4 uker

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 • En 3-delt individuell skriveøvelse
 • Et mindre feltarbeid med øvingsoppgaver i gruppe
 • Et ukesprosjekt med ekstern oppdragsgiver

For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte obligatoriske arbeidskrav være levert til riktig tid, og rapporter blitt vurdert til "godkjent".

Læremidler

Video i praksis av Jarle Leirpoll
(http://www.leirpoll.com/tv/vip/)

The Tools of screenwriting (D. Howard/E. Mabley)
ISBN: 978-0312119089
St. Martin's Griffin