Datamaskinarkitektur
2010-2011 - IMT2272 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten beherske grunnleggende tema innen digitalteknikk. Det vektlegges tema som har betydning for forståelsen av arkitekturen i datamaskiner. Studenten skal ha innsikt i grunnleggende tekniske prinsipper for moderne datamaskiners arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Digitalteknikk:

  • Tallsystemer, koder, boolesk algebra, karnaugh diagram, logiske kretser, kombinatoriske kretser, addere, latcher og vipper, sekvenskretser, syntese av synkrone sekvenskretser, multipleksere, demultipleksere, tellere, minnekretser.

Datamaskinarkitektur med eksemplifisering fra mikrokontrollere og PC systemer (mikroprosessor):

  • Programmering av mikrokontroller and mikroprosessor (C-programmering og assemblyprogrammering), arkitektur, CPU, busser og internminne, parallelle/serielle inn- og utkretser, interruptkontroller, timere, DMA, numeriske prosessorer, bruk av ADC, cachehukommelse, branch prediction, pipelining, RISC/CISC arkitektur.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av èn intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgaver (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

  • William Stallings: Computer Organization & Architecture. 7th edition. Pearson/Prentice Hall.
  • V. Johansen: Emnehefte - Digitalteknikk - 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-1
  • V. Johansen: Emnehefte - Mikrokontrollere - 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-3
  • V. Johansen: Emnehefte - Mikroprosessorer - 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-2