3D-modellering
2010-2011 - IMT2471 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for modellering i 3D samt kunnskaper om materialer og teksturering. Studenten skal kunne vise kunnskapene gjennom bruk av et modelleringsverktøy.

Ved endt emne skal studenten være i stand til å skape en virkelighetstro scene samt utføre enkel animasjon.

Emnets temaer

  • Fra 2D til 3D
  • Modelleringsteknikker
  • Materialer og tekstur
  • Lyssetting, skygger og farger
  • Kamera
  • Rendring
  • Animasjon
  • Effekter i 3D

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning.

Forelesningene vil gjennomgå nødvendig teori og gi bakgrunnskunnskap for øvinger på datalab. Praktiske øvinger med veiledning vil danne grunnlag for nødvendig kunnskap for å gjennomføre mappeoppgavene. Det er lagt opp til at studentene skal sette seg inn i et gitt teoretisk emne gjennom selvstudier.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe skal inneholde to praktiske innleveringer medfølgende rappport. De to innleveringene har hver sin første innleveringsfrist som må overholdes for å få en foreløpig vurdering, og kommentarer på eventuelle mangler. Begge mappene kan så eventuelt leveres på nytt igjen ved endelig frist, som er felles for begge mapper. Et essay om et tema fra Max skal leveres og godkjennes for å få karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ett innlevert essay må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til eksamen.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.