Grunnleggende Mobile Systemer
2010-2011 - IMT2551 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Dette emnet forutsetter kunnskap og erfaring med web-standarder på nivå med IMT1291 Webdesign

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå hva et kontekst-sensitivt system er, ha fått erfaring med en flere ulike typer mobilt utstyr, og å kunne bruke slike systemer i sammenheng med medieproduksjon, mediedesign, datainnsamling og sosial interaksjon.
Studentene skal også være istand til å bruke mobile løsninger i innsamling, beskrivelse, forflytning og presentasjon av data og være istand til å tilrettelegge tekst og audio-visuelle medier for mobile enheter med bruk av webstandarder som CSS, HTML og Javascript.
Studentene skal også være istand til å vurdere hvor godt egnet ulike systemer, platformer, programmer, formater og protokoller er for ulike bruksområder, herunder inkludert sikkerhet, design, farvegjengivelse, medieproduksjon, grensesnittutforming, universell tilrettelegging og programmering.
Emnet er egnet som en grunnleggende forberedelse slik at bachelor- og masterstudenter innen informatikk, mediedesign, medieproduksjon og medieteknologi kan utvide sine prosjektideer og gi de en tilpassing for mobile enheter.

Emnets temaer

Grunnleggende om mobile systemer:

 • Kort om historien og egenskapene til mobile enheter
 • Allestedsnærværende databehandling, kontekst-sensitive systemer og sensorer
 • Kategorier av produkter og sentrale egenskaper ved mobile enheter
 • Mobile løsninger - bærekraftighet og miljøet
 • Mobile løsninger som plattform for ide- og forretningstuvikling
 • Mobile løsninger i medisinsk og sosiale sammenhenger

Mobile løsninger i design og publisering:

 • Universell formgiving og brukergrensesnittdesign for mobile enheter
 • Bruk av webstandarder for visuell design av mobile informasjonsomgivelser
 • Åpne dokumentformater for mobile systemer - (X)HTML, ePUB, PDF

Mobil teknologi i dynamisk innholdsproduksjon:

 • Opptak av data og metadata med bruk av mobile enheter
 • Produksjonforhold for dynamisk innhold på mobile enheter
 • Dynamiske distribusjonsformater, protokoller og tjenester

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene arbeider individuelt for å løse oppgaver gjennom emnet, men vil også måtte gi konstruktive innspill til medstudenters arbeid og synspunkter for å kvalifisere for den avsluttende eksamen.
Emnet vil bli tilbudt som et ordinært emne, samt et fleksibelt emne som kan følges av fjernstudenter. Forelesningsnotater og -opptak og annet læringsmateriell vil bli gjort tilgjengelig gjennom vår elektroniske læringsomgivelse (LMS). Kommunikasjon mellom læreren og studentene vil også bli tilgjengelig gjennom høgskolens LMS.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Vurdering av prosjektrapporter og medstudentkommentarer (40%)
 • Skriftlig eksamen (60%)
 • Hver av disse to delene må være bestsått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet vil bruke interne såvel som eksterne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

"Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript", Jonathan, Stark, O´Reilly Media, 2010
http://oreilly.com/catalog/9780596805791
Annet støttemateriale i emnet er bl.a.:

 • Forlesningsnotater
 • "Context Toolkit", Anind D. Kay, http://www.cs.cmu.edu/~anind/context.html
 • "ePub format", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB
 • "Mobile computing", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_computing
 • "Ubiquitous Computing", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing
 • "Library of Congress on sustainable file formats", US Library of Congress, http://www.digitalpreservation.gov/formats/
 • Web standards and formats, http://www.w3.org/

Supplerende opplysninger

Emnet krever tilgang til en "smartphone" eller en elektronisk leseplate som kan kjøre en oppdatert nettleser som støtter webstandarder og som kan kjøre åpne filformater. Høgskolen har et lite utvalg av slike enheter som studentene kan låne.