Programutvikling
2010-2011 - IMT3281 - 10sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering
 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha ferdigheter i og en forståelse av hvordan større flertråds vindusbaserte programsystemer bygges opp ved hjelp av moduler og ferdige klassebiblioteker.
Studenten skal ha en inngående forståelse for bruk og konstruksjon av klassebiblioteker for å forenkle og modulisere komplekse systemer.
Studenten skal kunne grunnleggende distribuert programmering.
Etter endt emne skal studentene ha gode praktiske ferdigheter innen programmering.

Emnets temaer

 • Bruk av klassebiblioteker
 • Flertrådsprogrammering
 • Vindusprogrammering
 • Distribuert programmering
 • JDBC
 • XML

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 45%, karakter A-F)
 • Vurdering av ett større prosjekt (teller 45%, karakter A-F)
 • 1 prosjekt som teller 10 % (karakter A/F)

Skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått i emnet som helhet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2010.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekter må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Java How to Program, Seventh Edition, Deitel/Deitel, Prentice Hall, 2007