Digitale medieproduksjonssystemer
2010-2011 - IMT3531 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT 1331 Digital videoproduksjon

IMT2501 Medieproduksjon for events

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i teknologier og arbeidsprosesser samt beherske bruk av medieelementer og produksjoner i videomediert kommunikasjon og i sammenheng med dynamiske publiseringer. De skal i stor grad selvstendig planlegge og gjennomføre en multimedieproduksjon fra start til mål med særlig fokus på publiseringsaspektet og medieteknologiske momenter.

Emnets temaer

 •  Streaming, publisering on demand
 •  Produksjon av DVD
 •  Videomediert kommunikasjon
 •  Flerkanals lyd
 •  Prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen teller 40%
 •  Vurdering av prosjekter teller 60%.
   Begge deler må være bestått.
   

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor brukes til utforming av eksamensoppgave samt sensorveiledning.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kun kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste orddinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Forprosjektrapport, statusrapport samt sluttrapport.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.