Sikkerhet i datasystemer
2010-2011 - IMT3571 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • IMT1121 - Innføring i informasjonssikkerhet
 • IMT2021 - Algoritmiske metoder
 • IMT2282 - Operativsystemer
 • IMT2421 - Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha en allsidig forståelse for sikkerhetsrelaterte temaer og problemstillinger relatert til alle nivåer i IT applikasjoner. Emnet er et utgangspunkt for andre mer avanserte emner som vil gå nærmere inn på disse temaene. Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om grunnleggende teorier og metoder til en overordnet forståelse av nettverks-, data- og programvaresikkerhet. Basert på denne kunnskapen skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter rundt hvordan man evaluerer og takler sikkerhetsrelaterte problemer.

Emnets temaer

 • Grunnleggende sikkerhet i datasystemer
 • Kryptografiske verktøy
 • Autentisering og tilgangskontroll
 • Databasesikkerhet
 • Deteksjon av inntregning
 • Ondsindig programvare
 • Tjenestenekt
 • Brannmurer og beskyttelse mot inntregning
 • Tiltrodd beregning og flernivåsikkerhet
 • Programvare- og operativsystemsikkerhet
 • Juridiske og etiske aspekter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Øvinger

Vurderingsformer

 • Eksamen (70%)
 • Øvinger, basert på 4 øvinger (30%)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, øvinger må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

 • William Stalling og Lawrie Brown: Computer Security Principles and Practice, Prentice Hall, 2008.
 • Utdelt materiale

Erstatter

IMT3501 Software Security