Brukersentrert design
2010-2011 - IMT4691 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære å fokusere på brukerbehov når de utvikler interaktive løsninger, og de vil få kjennskap til metoder for å få dette til. Studentene skal etter gjennomført kurs kunne gjennomføre behovskartlegginger og brukskvalitetsvurderinger i forbindelse med utvikling av interaktive løsninger.

Emnets temaer

Brukskvalitet, Personas, bruksscenarier, prototyping av brukergrensesnitt, metoder for brukskvalitetsevaluering, universell utforming.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet har hovedvekt på praktisk prosjektarbeid, hvor studentene vil prototype et grensesnitt for et interaktivt system. Den nettbaserte støtten i emnet vil være i form av striming av "on campus" seminarer/forelesninger og nettbasert veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Prosjektarbeid i gruppe (teller 60 %)
  • Vurdering av essay (teller 40 %)
  • Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på 2 seminarer (essay/fremføring av fagstoff)

Læremidler

Benyon, Turner & Turner (2004): Designing Interactive Systems.

-People, Activities, Contexts, Technologies

ISBN13: 9780321116291

Supplerende opplysninger

Forhåndsregistrering via Fronter vil være nødvendig for å sikre at emnet kjøres. Emnet vil ikke bli kjørt dersom færre enn fem studenter har forhåndsregistrert seg innen 20. august.