Interaksjonsdesign og brukervennlighet
2010-2011 - K1171 - 30sp

Forventet læringsutbytte

Etter å ha deltatt i deltidsstudiet Interaksjonsdesign og brukervennlighet skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper ferdigheter og holdninger for å bedre kunne forstå og utnytte teknologiene som benyttes i medie-, informasjons- og kommunikasjonssystemer i næringsliv og i privat sektor.

De skal beherske teknologien på en måte som setter dem i stand til å planlegge og gjennomføre en produksjon som er visuelt attraktiv og funksjonell. Studenten skal være i stand til å designe og programmere ulike interaktive applikasjoner. De skal kjenne til ulike publiseringsløsninger og være i stand til å tilpasse en CMS-løsning for å publisere informasjon på en hensiktsmessig måte. Studentene skal utvikle sine holdninger slik at de er i stand til å benytte sin tekniske og kreative kompetanse i samarbeid med andre ved problemløsning i prosjektgrupper .

I løpet av studietiden skal studentene utvikle sine kunnskaper ferdigheter og holdninger på en måte som gjør dem i stand til å bidra i en produksjonsprosess som praktisk orienterte medarbeidere med planlegging, kravspesifisering, design og utvikling av websider.

Emnets temaer

 • Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi
  • Trender
  • Sosiale medier
  • Web 3.0
  • Webløsninger og designstrategi
  • Publiseringsverktøy (CMS-løsninger og introduksjon av løsninger)
  • Definere mål for løsning
  • Teknikker for kartlegging av brukerens behov/oppgaver
  • God praksis for brukervennlighet
  • Viktige prinsipper i design av brukergrensesnitt
 • Informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign (teknisk)
  • Hva betyr arkitektur for brukeropplevelsen?
  • Viktigheten av informasjonsarkitektur
  • Site Mapping og CMS Mapping
  • Komponenter til bruk i utforming av brukervennlige applikasjoner
  • Håndtering av feil, bruk av Wizards og hjelp som hjelper.
  • Web Accessibility Initiative (WAI)
 • Interaksjonsdesign (visuelt)
  • Verdier – hva står bedriften for?
  • Forretningsidé
  • Tilrettelegging av materiell for web
  • Sentrale prinsipper i design funksjonalitet
  • Fargebruk og brukeropplevelse
  • Skrive for det digitale mediet
  • Bruk av nøkkelord
  • Eye Tracking
  • Hvorfor og hvordan brukerteste?
  • Hva skal med i prosessen for brukertesting?

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det skal gjennomføres obligatoriske oppgaver til hvert tema, se nærmere spesifikasjon under "Obligatoriske arbeidskrav".

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 40%)
 • Prosjektoppgave* (teller 60%)
 • Hver av delene må bestås separat for å få sluttkarakter. Studentene får én karakter for hele studiet.

* Prosjektoppgaven består av et praktisk arbeid samt en skriftlig rapport, og gjøres i gruppe på 1-3 studenter. Forholdet mellom den praktiske delen og rapporten
er i sensureringen hhv 70 – 30. For mer informasjon, se Studieplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, men innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg
av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene må for hvert av temaene:

 • Webløsninger, brukeropplevelse og designstrategi
 • Informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign (teknisk)
 • Interaksjonsdesign (visuelt)

gjennomføre tre praktiske oppgaver/obligatoriske innleveringer. Disse oppgavene og innleveringene vurderes med ”Godkjent/Ikke godkjent”, og utgjør obligatoriske
arbeidskrav. Alle obligatoriske innleveringer vurderes av emnelærer. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Læremidler

 • Interaction Design, beyond human-computer interaction Preece, Rogers og Sharp, John Wiley & Sons Inc., 2007, 2 utgave ISBN 047001866
 • Eyetracking Web Usability by Jakob Nielsen and Kara Pernice
 • Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites Morville, Peter/Rosenfeld, Louis O'Reilly, 2007 ISBN 978-0-596-00765-2 3

Anbefalt tilleggslitteratur:
Krug, Steve: Don't make me think!: a common sense approach to Web usability, New riders, 2006 ISBN 978-0-321-34475-5 2