Matematikk for spillprogrammering
2010-2011 - REA2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

  • forstå matematikk bak 3D-geometri
  • forstå transformasjoner i OpenGL/Direct3D
  • kunne analysere og manipulere datastrukturer relatert til 3D-grafikk
  • ha forbedret evne til å forstå og bruke matematikk

Emnets temaer

• Projektive rom og homogene koordinater
• Transformasjoner i OpenGL/Direct3D
• Komplekse tall
• Kvaternioner
• Matematisk logikk
• Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
• Parametrisering av kurver og flater. Grunnleggende differensialgeometri.
• Splinefunksjoner
• Differensiallikninger
• Taylorpolynomer
• Diskretisering og enklest mulig numerisk løsning av ordinære differensiallikninger.
• Numerisk løsning av andre-ordens differensiallikninger.
• Runge Kutta: numerisk løsning av ordinære differensiallikninger.
• Rekursjonsrelasjoner
• Randomgeneratorer
• Støyfunksjoner
• Newtons metode for å finne nullpunkter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

Tom Lindstrøm: Kalkulus og utdelte kopier og notater