Bedriftsutvikling
2010-2011 - SMF2231 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne
- kunne se sammengheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
- kunne drive problemløsning og omstillingsarbeid i en bedrift. Både teknisk, økonomisk, markedsmessig og organitatorisk.
- kunne utvikle en forretningside og beregne de nødvendige budsjetter.

Emnets temaer

Studenten skal kjenne til nødvendige grep for å styre og lede en produksjonsbedrift.
Deriblant:

 • Budsjettering (bedrift, avdeling og kostnadssted)
 • Salgsbudsjettering
 • Timeprisberegning (selvkost)
 • Produksjonsplanlegging
 • Salgs- og produksjonsstatistikker
 • Produksjonsnormer
 • Arbeidsflyt
 • Arbeidstidsbestemmelser
 • Kalkulasjon av trykksaker
 • Salgs- og leveringsbestemmelser for grafisk bransje

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Pedagogiske medtoder har hovedvekt på gruppearbeide og veiledning. Til avtalte veiledningstimer av hjemmeeksamen kreves at alle gruppemedlemene møter.

Antall gruppeoppgaver er 6-8

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen (2 uker) teller 40 %
 • Oppgaveløsning teller 20 %
 • Skriftlig eksamen (3 timer ) teller 40 %
  Hjemmeeksamen er prosjekt gjennomført i grupper. Arbeidsform og løpende veiledning og kontakten mellom student(er) evalueres. Dette kan medføre at gruppedeltagerne får ulike karakterer. I enkelte tilfeller kan enkelte av gruppedeltageren(e) eksamineres muntlig.

Både skriftlig eksamen og hjemmeeksamen må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Hjemmeeksamen vurderes av emnelærer og ekstern sensor
 • Skriftlig eksamen vurderes av emnelærer. Hvert 4. år vurderes skriftelig eksamen også av annen ekstern sensor.
 • Oppgaveløsning vurderes av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Oppgaveløsning må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.
Kompendium: Bedriftsutvikling 2010 Leif E. Nordahl

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendiet: Bedriftsutvikling 2010 av Leif E. Nordahl

Annet utdelt litteratur / artikler / notater.

Ingen obligatoriske lærebøker ut over kompendiet.

Emnet baseres på kunnskaper fra andre relevante emner.

Erstatter

SMF2201 Bedriftsutvikling

Supplerende opplysninger

Anbefalt støttelitteratur:

 • Hoffmann Christensen og Hoffmann: Kalkulation af tryksager. ISbn 8788263681
 • Kjell Gunnar Hoff: Bedriftens økonomi
 • Harald Westhagen. Prosjektarbeide ISBN 978-82-05-38361-6