Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II - VPAL2

Innledning

Videreutdanning i palliativ omsorg, trinn ll er en påbyggingsmodul til Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn l for de som ønsker videre kvalifisering og kompetanse innen palliativ omsorg. Trinn 2 er en fordypning innen emnene kommunikasjon og etiske problemstillinger.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på 30 studiepoeng i høyere utdanning. Sammen med trinn 1 gir denne videreutdanningen formell kompetanse på 60 studiepoeng.

Studiet tilrettelegges som deltidsstudium over 1 år. Normert studietid er 1 år, med progresjon svarende til halvtid med studieinnsats på a. 20 timer pr. uke.

Det arbeides med å etablere en videreutdanning i palliativ omsorg på 60 studiepoeng over 2 år deltid, som kan inngå som en fordypning i Master i klinisk sykepleie.

Studentene vil samles til undervisningsdager fastsatt av Høgskolen.

Forventet læringsutbytte

Etter endt studie har kandidaten:

· videreutviklet innsikt i personlige og faglige verdier.

· utvidet sin kompetanse i kommunikasjon og samhandling.

· tilegnet seg kunnskaper om gruppeprosesser og gruppedynamikk og hatt mulighet til å jobbe med egne erfaringer i refleksjonsgrupper.

· evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske og faglige spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærstående.

· utviklet strategier for å planlegge og gjennomføre presentasjon av fagstoff til en gruppe medstudenter.

· en økt forståelse for ulik e typer kunnskap og kunnskapstradisjoner innen palliativ omsorg

· evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innen et valgt tema.

· vist faglig innsikt og evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom en skriftlig fordypningoppgave innenfor rammene av høgskolens retningslinjer.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Målgruppen er helsefagutdannede på bachelornivå eller tilsvarende som har gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn l eller tilsvarende.

Opptakskrav og rangering

For opptak til videreutdanning i palliativ omsorg trinn 2 kreves helsefaglig utdanning på bachelornivå, samt gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg, trinn l eller tilsvarende (30 studiepoeng)
Det forutsettes at studentene er i klinisk arbeid hvor de møter pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet tar sikte på kvalitetsheving i palliativ omsorg på alle områder hvor pasienter mottar helsehjelp i livets siste fase.

For å sikre både teoretisk og klinisk fordypningskompetanse, foregår en stadig veksling mellom kunnskapstilegnelse og refleksjon knyttet til egne kliniske erfaringer. En hospiteringspraksis på 2-4 dager gjennomføres i løpet av studieåret. Porteføljemetoden blir gjennomført med digital innlevering av skriftlige oppgaver i Fronter. Studentene arbeider i basisgrupper med vekt på kommunikasjon, drøfting av kliniske situasjoner, tilbakemelding på individuelle oppgaver og gjensidig læring.

Studiet er delt i fire delemner hvor det er knyttet ulike arbeidskrav til disse. De første tre delemnene må være godkjent før studenten kan levere fordypningsoppgaven (delemne 4).

Delemne Studiepoeng Tema
1) Utvikling av kunnskap og kompetanse innen palliativ omsorg 5 sp
 • Ulik type kunnskap som grunnnlag for praksis
 • Å søke kunnskap
 • Å systematisere erfaringer/kunnskap
 • Forskningsprosess
 • Vitenskapsteori
 • Selvvalgt hospiteringspraksis: I løpet studieåret skal studenten gjennomføre 2-4 dagers hospitering i arbeid med alvorlig syke og døende.

*Individuell, skriftlig innleveringsoppgave(500 ord)

*Refleksjonslogg over egen prosess/læringsutbytte (500 ord).

*Refleksjonsnotat fra hospiteringsppraksis (500 ord).

2) Kommunikasjonskompetanse i møte med uhelbredelig syke, døende og deres nærmeste 10 sp
 • Meg som hjelper i møte med den/de andre. Oppmerksomhetstrening
 • Økt bevissthet på egne ressurser, verdier og møstre/strategier og mulighet for å justere adferd i møte med den/de andre.
 • Nøkler i kommunikasjon
 • Grupper og gruppeprosesser
3) Etiske aspekter i møte med alvorlig syke og døende 5 sp
 • Etikk, jus, fag
 • Nærhetsetikk

*Individuell, skriftlig innleveringsoppgave (800-1200 ord).

4) Fordypningsoppgave 10 sp

· Litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg.

*Pensumliste over 1000 sider selvvalgt litteratur.

**Skriftlig fordypningsoppgave i gruppe på 2-3 studenter (7000-9000 ord). Individuell muntlig høring

*Obligatoriske arbeidskrav, se emnebeskrivelse

**Fordypningsoppgaven vurderes med karakter A-F, se emnebeskrivelse

Høgskolen vil tilrettelegge undervisnings - og arbeidsformer som fremmer utvikling av kunnskap, innsikt og ferdigheter. Arbeidsformene er valgt med henblikk på at studentene skal bli dyktige kliniske praktikere.

Ressursforelesninger

Studentene gis innføring i utvalgte temaer som innledning til delemner og inspirasjon til videre lesning.

Nettstøttet undervisning

Det elektroniske klasserommet i Fronter brukes til kommunikasjon og informasjonsutveksling. Det forutsettes at studentene er villige til å dele personlige erfaringer fra jobb og utdanning med sine medstudenter. Mye av kommunikasjonen vil foregå skriftlig i det virtuelle klasserommet.

Gruppearbeid

Studentene vil ved studiestart bli organisert i basisgrupper, og gruppen er ment å holde sammen gjennom hele studieåret. Gruppene fungerer som studiegrupper på undervisningsdagene på høgskolen. Logg/rapport fra gruppen legges i gruppens mappe.

Veiledning.
Studentene kan på forespørsel få individuell veiledning i forhold til arbeid med obligatoriske oppgaver.

Medstudentveiledning
Medlemmene i gruppen og klassen gir hverandre respons på framlegg, skisser og ferdige skriftlige arbeider.

Refleksjon
Refleksjon er et redskap for personlig utvikling og vekst. Refleksjon kan enten foregå i basisgruppen eller individuelt, skriftlig eller muntlig.

Pensum

2000 sider, der 1000 sider er selvvalgt litteratur. Selvvalgt litteratur kan hentes fra ulike kilder, og det forventes at hovedtyngden ligger i vitenskapelig arbeid/forskningsartikler/avhandlinger og fagbøker. Skjønnlitteratur kan godtas med begrunnelse for valg.

Frammøte til undervisning og deltaking i det virtuelle klasserommet
Det er obligatoriske samlingsdager, noe som innebærer 80% frammøte for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Tekniske forutsetninger

Studentene må ha adgang til PC med internettilkopling.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8271 Videreutdanning i Palliativ omsorg trinn II O 15 15
Sum: 0 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne