Fordypning i klinisk spesialitet, del 1- Medisinske og naturvitenskapelige emner
2012-2013 - AIO023 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten i anestesi- og intensivsykepleie skal:
•    ha inngående kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
•    kunne forklare mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
•    ha kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos aktuelle pasientgrupper
•    ha kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og intensivmedisin

Studenten i operasjonssykepleie skal:
•    ha inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag for det
•    infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
•    ha kunnskap om pasienters forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling og antibiotikabehandling
•    ha kunnskap om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan
•    patofysiologiske prosesser starter og utvikles som grunnlag for å observere, vurdere og forstå
•    symptomer og funn hos operasjonspasienten
•    ha kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og intensivmedisin

Emnets temaer

Emnet omfatter utvalgte temaer hentet fra Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie, delemne 2a, 2b, 2c og 2e og Rammeplan for Videreutdanning i intensivsykepleie, delemne 2a, 2b, 2c, og 2f samt Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, delemne 2a,2b, 2c og 2d. Jfr studieplan og Temahefte 2 Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Anestesi, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Simulering i klinikklab
  •  Basisgrupper

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Individuell eksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp innen utløp av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Individuell passeringstest farmakologi, flervalgstest som forutsetter minst 70% riktig svar.

Læremidler

Litteraturliste i Temahefte 2 Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Erstatter

AIO022O/AIO023IA