Prehospitalt arbeid modul 2 – Akutt- og traumemedisin
2012-2013 - K1190 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten;
  • kan gjøre rede for undersøkelsesmetodikk, energi- og skademekanikk og triagering av pasienter prehospitalt på avansert nivå
  • viser innsikt i behandling av akutte sykdommer og traumer prehospitalt på avansert nivå
  • har kunnskap om spesielle utfordringer ved ulykker og skarpe oppdrag
  • viser innsikt i smertebehandling prehospitalt
  • kan gjøre rede for bruk av utstyr, monitorering og sikkerhet i ambulansetjenesten
  • viser innsikt i evakuering og frigjøring
  • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid i akutt- og traumemedisin prehospitalt
  • har kunnskap om juridiske rammer og etiske utfordringer innenfor traumemedisin og akutte situasjoner prehospitalt

Ferdigheter

 • Kandidaten kan på en forsvarlig måte;
  • anvende kunnskap i undersøkelsesmetodikk, energi- og skademekanikk og triagering i praksis
  • utføre behandling ved akutte sykdommer og traumer prehospitalt
  • benytte utstyr i ambulansen ved skadebehandling
  • kommunisere og samarbeide med ambulansepersonell, leger og annet personell i akutte situasjoner prehospitalt.

Generell kompetanse

 • Kandidaten;
  • erkjenner de spesielle rammer innen akutt- og traumemedisin i prehospitalt arbeid
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om akutt- og traumemedisin i prehospitalt arbeid
  • kan begrunne valg i akutte- og traumesituasjoner prehospitalt ut fra juridiske og etiske rammer
  • forstår betydningen av å jobbe i team
  • Kan jobbe kunnskapsbasert innen akutt- og traumemedisin

Emnets temaer

 • Undersøkelsesmetodikk
 • Energi- og skademekanikk
 • Triagé
 • Traumebehandling prehospitalt
 • Smertebehandling
 • Spesielle skader (bryst, buk, bekken, hode, ansikt, nakke, rygg ekstremiteter)
 • Fiksering, backboard, scoopbåre, sikring av barn osv
 • Reponering og fiksering av brudd
 • Brannskader/frostskader
 • Sikkerhet, egensikkerhet, skarpe oppdrag
 • Evakuering/frigjøring
 • Sykdom i vitale livsfunksjoner (bevissthet, respirasjon, sirkulasjon)
 • Akutt sykdom
 • Spesielle sykdomstilstander
  • Nevrologiske (slag, kramper)
  • Brystsmerter
  • Hypo-/hyperglykemi
  • Forgiftninger
  • Anafylaksi
 • Akutt syke barn

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Simulering
 • Selvstudie

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Deleksamen – flervalgstest
 • Deleksamen – tester av praktiske ferdigheter og simulering
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Flervalgstest – sensureres av én intern sensor
Simulering – sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Flervalgstest – gjennomføre ny flervalgstest i inneværende  semester
Simulering – gjennomføring av ny test i inneværende semester

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Flervalgstest: Alle hjelpemidler er tillatt.
Simulering: Utleverte hjelpemidler er tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Innlevering av en problemstilling til diskusjon i plenum – Godkjent/ikke godkjent
 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)

Læremidler

 • Sanders, M J (2010). Sanders’ Paramedic Textbook . (First published 2010) UK: Elsevier Limited
  • Kap. 6:   Therapeutic Communication
  • Kap. 8:   History Taking
  • Kap. 9:   Techniques of Physical Examination
  • Kap. 10: Differential Impressions and Clinical Decision Making
  • Kap. 16: Neurology
  • Kap. 18: Allergies and Anaphylaxis
  • Kap. 21: Toxicology
  • Kap. 23: Environmental Conditions
  • Kap. 26: Trauma Systems and Mechanism of Injury
  • Kap. 27: Thoracic Trauma
  • Kap. 29: Soft Tissue Trauma
  • Kap. 30: Burns
  • Kap. 31: Facial and Head Trauma
  • Kap. 32: Spinal Trauma
  • Kap. 33: Abdominal Trauma
  • Kap. 34: Musculoskeletal Trauma
  • Kap. 37: Care of the Newborn
  • Kap. 38. Pediatrics
  • Kap. 39: Older Persons
  • Kap. 42: Major Incidents           
  • Kap. 43: Hazardous Substances Incidents           
  • Kap. 44: Crime Scene Awarness   
 • Sollid, S, Sundstrøm, T, Kock-Jensen, C, Juul, N, Eskesen, V, Bellander, B-M, Wester, K, Romner, B (2008) Skandinaviske retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader . Tidsskrift Norsk Legeforening nr 13-14, 2008; 128: 1524 – 7

Komplett pensumliste/litteraturliste innen 1. juni 2013.