Velferd, etikk og mobilisering i lokalsamfunnet
2012-2013 - MHL4011 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4001 Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunn må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4011.

Forventet læringsutbytte

 Emnet gir en orientering om velferdsstatens ideologi og historie og om etikk og menneskesyn. Ulike modeller og utfordringer relatert til nasjonal og internasjonal velferdspolitikk presenteres. Det blir sett på behov og muligheter for nye former for velferdsarbeid i lokalsamfunnet. Videre blir grunnleggende etiske aspekter ved arbeid med mennesker i utsatte situasjoner vektlagt. Det blir fokusert på menneskesyn, etiske dilemmaer knyttet til lokalsamfunnsarbeid og på yrkesetikk. Menneskesynet som vektlegges i studiet, innebærer et helhetlig syn på mennesket og anerkjennelse av grunnleggende eksistensielle spørsmål, det vil si spørsmål om menneskets eksistens, natur og mening. Ulike teorier og modeller for ressursmobilisering og arbeid som kan høyne livskvaliteten, blir presentert og gransket i forhold til deres underliggende menneskesyn og etiske implikasjoner.

 Studentene skal tilegne seg kunnskaper om velferdsstatens historiske utvikling, idéhistoriske grunnlag, dominerende sosialpolitiske modeller og utfordringer knyttet til nordisk og internasjonal velferdspolitikk. Studentene skal utvikle en granskende og kritisk holdning til velferdspolitisk teori og praksis med spesielt fokus på sosial rettferdighet, deltagelse og likeverd. Studentene skal lære å se sammenhengen mellom etikk og menneskesyn og kunne gjøre rede for hvordan disse sammenhengene kommer til syne på ulike nivåer i konkret velferdsarbeid i lokalsamfunnet.
 

Emnets temaer

 •  Velferdsstatens idéhistoriske grunnlag og historiske utvikling i det 19. og 20. århundre
 •  De generelle velferdssystemenes oppbygging, lovgivning og regelverk
 •  Samfunnsmessige forandringer og risikoer: Demografisk utvikling, ulikhet i levekår, helse og sosial kapital, multikulturalisme, individualisering, sosial eksklusjon og marginalisering
 •  Velferdsstatens muligheter, begrensninger og behov for fornyelse, sett i relasjon til helse og omsorg generelt og utsatte samfunnsgrupper spesielt
 •  Etiske teorier og prinsipper i handlingsorientert, helsefremmende arbeid og sosialt endringsarbeid (individual- og sosialetikk, økologisk etikk)
 •  Etiske dilemmaer som kan oppstå når ulike velferdsideologier omsettes i handling
 •  Sammenhengen mellom etikk, menneskesyn og omsorgsideologi
 •  Etiske begrunnelser for prioriteringer og utøvelse av ulike velferdsvirksomheter

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av kasusstudie knyttet til et etisk dilemma i velferdsarbeidet (50%)
 •  Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)
 •  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Diskusjonsinnlegg

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningsplan