Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 og 3
2012-2013 - PRU2002 - 5sp

Forutsetter bestått

PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

  • Forklarer grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger overfor akutt, kritisk og kronisk syke.

Ferdighet - studenten:

  • Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse, og begrunner disse faglig.
  • Har handlingsberedskap med tanke på å møte den akutt, kritisk og kronisk syke pasienten.

Generell kompetanse - studenten:

  • Er bevisst hendene som smittekilde og smittevei.
  • Viser respekt for pasienten og de han/hun samarbeider med.
  • Er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

BHLR (ink. sertifisering), førstehjelp (ink. øvelse), O2-behandling og sug, perifert venekateter, infusjoner og infusjonspumper, medikamenthåndtering, forflyttningsteknikk, prinsipper ved sentrale venekateter, blodsukkermåling, BT og puls, enteral- og parenteral ernæring, anestesimetoder og epiduralkateter, sårbehandling, suturer og dren.
Gruppedynamikk, selvmordsproblematikk, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke pasienter.

I 3. studieenhet blodprøvetaking og pasientcase.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, skill station, erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/simulering. Det gjennomføres passeringstest på følgende måte:
Passeringstest (vurderes av lærer). Ca.1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av veiledet praksis. Passeringstest må være bestått før studenten får begynne i veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt inntil 3 forsøk for studenten på passeringstesten før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Laboratoriearbeid/simulering.
  • Dokumentert deltagelse.
  • Studie- og gruppeoppgaver.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få godkjent PRU 2002.

Læremidler

Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2. PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via fronter.