Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2012-2013 - SPL2012D - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL 1004MED
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Har kunnskap om sammenhengen mellom virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 • Viser sykepleiefaglig forståelse og kan belyse sykepleiehandlinger ut fra et sykepleieteoretisk perspektiv
 • Vurderer, planlegger, gjennomfører og evaluerer sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter i teoretisk sammenheng
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Ferdighet - studenten:

 • Identifiserer og analyserer etiske dilemma
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til pasient- og pårørendesituasjoner
 • Analyserer og diskuterer sykepleier-pasient-pårørende relasjoner i et brukerperspektiv
 • Har kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av nyskapende, innovativ ide som svar på en konkret problemstilling.

Generell kompetanse - studenten:

 • Viser evne til kritisk vurdering av sykepleiefaglig kunnskap
 • Viser forståelse for fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie

Emnets temaer

1. Vitenskapsteori og forskningsmetode

 • Virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 • Systematisk søk og granskning av vitenskapelige artikler
 • Prinsippene i litteraturstudie som metode

2. Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver

 • Etikk relatert til sykepleie
 • Sykepleieteoretiske perspektiver
 • Prinsippene i Kunnskapsbasert praksis

3. Grunnleggende sykepleie

 • Pasientfenomener i sykepleien
 • Grunnleggende sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom
 • Grunnleggende sykepleie ved kronisk sykdom og rehabilitering
 • Livsløpsperspektivet i sykepleien
 • Pårørendeperspektivet i sykepleien
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering.
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern vurdering av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

Idelab.24
Studenten skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en 24-timers idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Innleveringsoppgaver i fire følgende temaer: akutt og kritisk syke, kronisk syke, pårørende, og etikk/lovverk. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL2012 i Undervisningsplan for studieenhet 2.