Sykdomslære psykiatri
2012-2013 - SPL2041 - 5sp

Forutsetter bestått

PRU 1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL 1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL 1004MED Medikamentregning
SPL 1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
SPL 1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
VPS 1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi, eller
  •  VPM 2002 Veiledet praksis i medisin, eller
  •  VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 har kunnskap om patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
 har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
 har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
 har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Ferdigheter - studenten
 observerer, vurderer og iverksetter relevante tiltak ved akutte og kroniske sykdommer og lidelser
 observerer effekt og eventuelle bivirkninger ved medikamentell behandling
 utøver forsvarlig legemiddelhåndtering etter gjeldende retningslinjer og lover
 
Generell kompetanse - studenten
 reflekterer over relevante pasientsituasjoner i forkant og etterkant av utøvelse av sykepleie.

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Intern sensorvurderer besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Bekgrepsavklaring.

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.