Helsepolitikk, organisering, medvirkning og helsefremmende arbeid
2012-2013 - SPL3012 - 10sp

Forutsetter bestått

  • SPL1004
  • SPL 1004MED
  • SPL1012
  • SPL1092
  • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:
- har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- gjenkjenner forskningsetiske problemstillinger
- anvender samfunnsvitenskapelige begreper i forståelsen av sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå
- anvender et helhetlig perspektiv knyttet til helsetjenesten på lokalsamfunnsnivå
- gjør rede for lover og forskifter som regulerer kommunehelsetjenesten
- drøfter organisering, planlegging og prioriteringer på ulike nivåer i helsetjenesten
- drøfter kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten i forhold til alder og ulike grupper i samfunnet
- drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet
- gjør rede for etiske problemstillinger
- gjør rede for prinsipper og ideer bak universell utforming

Ferdighet - studenten:
- produserer eget prosjektarbeid
- gransker og presenterer kritisk eget og andres prosjektarbeid
- identifiserer etiske dilemma knyttet til emnet
- behersker samarbeid i gruppe

Generell kunnskap - studenten:
- begrunner anvendelse av kunnskap ut i fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn
- identifiserer behovet for fagutvikling i klinisk sykepleie
- gjennom opposisjon og respondentskap viser kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

Emnets temaer

  • Forskningsdesign, forskningsmetode og forskningsetikk
  • Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten
  • Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
  • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid - gruppe . Veiledning og seminar i grupper med respondent og opponentskap.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent prosjektrapport og seminar med opponent- og respondentskap må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3