Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling
2012-2013 - SPL4101 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL4081 Kunnskapssyn, læring og fagutvikling
 SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
 

Forventet læringsutbytte

 •  Har kunnskap om sentrale problemstillinger og etiske utfordringer i helsetjenesten
 •  Kjenner til etisk teoridebatt og former for normativ analyse og verdibegrunnelse
 •  Viser evne til systematisk, etisk refleksjon
 •  Har god innsikt i rammebetingelser som påvirker utviklingen av helse- og sosialtjenester på ulike forvaltningsnivåerog i egen klinisk praksis
 •  Har god innsikt i organiseringen av helse- og sosialtjenester
 •  Viser vilje og evne til tverrfaglig samarbeid om en hensiktsmessig vurdering og tilpasning av forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak på individ- og samfunnsnivå
 •  Har gode kunnskaper om økonomiske rettigheter for pasienter og pårørende
 •  Kjenner informasjons- og hjelpekilder, og kan nyttegjøre ressurser og kompetanse som fins i regionen
 •  Kan arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i omsorgskjeden
 •  Utvikler et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve avansert sykepleie, lede eget fag og arbeide i team.

Emnets temaer

 •  Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus på spenningsfeltet mellom rammer, fag og pasient
 •  Politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for helsetjenesten Økonomiske rettigheter og ressurser; lovverk    
 •  Pasientrettigheter og pasientsikkerhet
 •  Kvalitetsutvikling i helsetjenesten
  •  organisering av helse- og sosialtjenestene
  •  kontinuitet i omsorgen    
  •  kvalitetssikring og internkontroll
  •  dokumentasjon og informasjonsteknologi
 •  Yrkesetiske retningslinjer
 •  Etisk refleksjon og beslutningsprosesser
 •  Etiske dilemmaer relatert til pasientmålgruppe    
 •  Arbeidsmiljø, teamarbeid
 •  Samarbeid, konfliktforebygging og- løsning    
 •  Kvalitetsutvikling i og kvalitetssikring av helsetjenesten
   
  •  kontinuitet i omsorgen, omsorgskjeden
  •  lover som setter rammer for helse- og sosialtjenestene
  •  samordning av tjenester, planlegging og organisering
  •  hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester
  •  undervisning, rådgivning og personalveiledning
   

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon med opponentskap i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, emne 2.3+2.4