Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
2012-2013 - SPL4111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 • Vurderer innhold og relevans i forhold til fagutviklingsprosjekter i helsetjenesten
 • Stiller relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjon
 • Vurderer resultatenes relevans for egen kliniske praksis

Emnets temaer

 •  Hva er sann kunnskap?
 •  Hva er vitenskapelig kvalitet og troverdighet?
   -Valg av kvantitativ eller kvalitativ tilnærming
   -Valg av utforskende eller handlingsorienterte studier 
 •  Utdyping av problemstillinger knyttet til forskningsartikler av relevans for fordypningsområde.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i gruppe gjennom hele perioden
 • Muntlig presentasjon med opponentskap i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart