Fordypning i klinisk spesialitet, allmensykepleie
2012-2013 - SPL4121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på parallelle delemner, emnekode 4141, 4131 og 4121

Forventet læringsutbytte

 • beskriver sykepleiekompetanse på høyt nivå  ved å anvende både teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap og etisk/juridisk kunnskap i sine vurderinger
 • formidler avansert problemløsningskompetanse knyttet til komplekse pasientsituasjoner av relevans for egen kliniske praksis
 • reflekterer systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis og benytte det som grunnlag for videreutvikling av egen sykepleieutøvelse og arbeidsplassens behov for fagutvikling
 • benytter refleksjon over egne reaksjoner som grunnlag for faglig og personlig vekst og utvikling
 • viser evne og vilje til samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av avdelinger, etater og nivåer
 • anvender metodekunnskap til kritisk vurdering av teori og metode i vitenskapelige publikasjoner
 • tar initiativ til utvikling og formidling av klinisk sykepleie

Emnets temaer

 • Pasientens læring, medarbeidere og egen læring og utvikling
 • Helsesvikt, egenomsorgssvikt, lidelse og behov for sykepleie
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 skriftlige innleveringer knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Muntlig presentasjon med opponentskap i tilknytning til eksamensoppgaven
 • Prosjektplan for fordypningsoppgave

Læremidler

Oppgis ved oppstart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, hovedemne 3