Medisinske og naturvitenskapelige temaer i klinisk sykepleie
2012-2013 - SPL4131 - 10sp

Forventet læringsutbytte

  • Fordyper seg i medisinske temaer og anbefalinger for behandling av relevans for egen klinisk praksis
  • Kan gjøre rede for betydningen av kunnskapsbasert praksis relatert til valgte pasientgrupper.
  • Anvender forskningsbasert kunnskap til å vurdere relevante medisinske og sykepleiefaglige utfordringer.

Emnets temaer

  • Medisinske og naturvitenskapelige temaer
  • Utvalgte sykdomsbilder; patologi, symptomatologi, diagnostisering og behandling 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Annet

Vurderingsformer

  •  Individuell hjemmeeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

  • 3 skriftlige studieoppgaver
  • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven