Klinisk sykepleievitenskap, teorier og modeller for omsorg og behandling
2012-2013 - SPL4141 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling eller tilsvarende
 •  SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning eller tilsvarende
 •  SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 •  Kan identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i sykepleiepraksis, og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer
 •  Kjenner til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskuterer de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget
 •  Analyserer kritisk forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning
 •  Har kunnskap om de samfunnsmessige, politiske og organisatoriske rammene som faget utøves og utvikles innenfor

Emnets temaer

 •  Klinisk perspektiv på sykepleievitenskap
 •  Sykepleie - fag, profesjon, disiplin og vitenskap
 •  Den kliniske sykepleievitenskapens innhold og struktur
 •  Sykepleieteori og erfaringskunnskap knyttet til akutt/kritisk og kronisk syke pasienter.
 •  Kunnskapsnivåer og kunnskapsformer i klinisk sykepleie Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og sykepleietjeneste:
 •  Klinisk sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning
 •  Utvikling av forskningsmiljøer i praksis, ledelse og utdanning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, individuell IKT-basert veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 •  3 individuelle skriftlige innleveringer ("individuelle studieplaner")
 •  Deltagelse i sykepleiefaglig veiledning i gruppe 3 samlinger
 •  Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, emne 2.2 og 3.1