Etikk i klinisk sykepleie
2012-2013 - SPL4161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

 • kan utdype og drøfte verdigrunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie
 • kan kritisk belyse og utdype sentrale problemstillinger i egen sykepleiepraksis ut fra moralfilosofi
 • kan belyse helsepolitiske føringer ut fra moralfilosofi og teori 

Emnets temaer

 • sentrale etiske posisjoner, teorier og prinsipper av betydning for klinisk sykepleie
 • moralsk praksis
 • verdigrunnlag og menneskesyn
 • makt og avmakt, rettighetsbegrensninger og tvang
 • frihet og avhengighet
 • medisinsk teknologi og etikk
 • et flerkulturelt samfunn og etiske utfordringer
 • utdyping av grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk gjennom etisk refleksjon og argumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Christoffersen, S. A., Ruyter, K.W., Wyller, T. (2005) Profesjonsetikk : om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. (2006) Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hofmann, B. (2010) Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten- Kunnskapssenteret. Notat. http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/10287.cms 

Hofmann, B. (2008) Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer ved vurdering av helsetiltak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten- Kunnskapssenteret. Rapport nr 26 - 2008.  http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/5082.cms 

Martinsen, K. (2003) Omsorg, sykepleie og medisin : historisk – filosofiske essays. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Universitetet i Oslo (2010) Manual for arbeidet i klinisk etikk-komité. Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/manual/manual_310507.pdf