IKT-kompetanse for helsefagene
2012-2013 - VIU8261 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Kjennskap til grunnleggende pc-bruk, som tekstbehandling, presentasjonsverktøy og læringssystemer.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til nasjonale strategier og juridiske føringer ved bruk av IKT- løsninger i helse- og omsorg, og sosialsektoren
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om brukerrettet design
 • kan vurdere kvaliteten i den digitale informasjonskjeden, både i helheten og enkeltelementene som inngår
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til IKT i offentlig sektor

Ferdighet

 • finner, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff, samt framstiller dette slik at det belyser en problemstilling
 • finner og nyttiggjør seg forskningsresultater via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet
 • reflekterer over egen faglig utøvelse knyttet til bruk av IKT
 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan vurdere nytte, muligheter og begrensninger av IKT-systemer

Generell kompetanse

 • har kompetanse om implementering og integrering av IKT-løsninger (bedre «bestillerkompetanse»)
 • har nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen IKT
 • planlegger og gjennomfører varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidler sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • utveksler synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette å bidra til utvikling av god praksis

Emnets temaer

 • En kort historisk gjennomgang av IKT i helsevesenet
 • IKT i helsevesenet og det offentliges rolle, utfordringene
 • IKT, organisasjon og samhandling
 • Helseinformatikk og helseIKT-systemer
 • Informasjonsarkitektur og menneske-maskin interaksjon
 • Telemedisin
 • Velferdsteknologi
 • Telemedisin
 • Beslutningsstøttesystemer
 • Sikkerhet, jus og etikk
 • Prosjektoppgave / arbeidskrav

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Studieoppgaver
 • Praktiske øvelser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen som studenten arbeider med gjennom hele emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig i løpet av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer
 • Deltakelse ved ett seminar
 • Muntlig presentasjon av eksamensoppgave

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Digital kompetanse for helse- og sosialfag