Grunnlagsforståelse i veiledning
2012-2013 - VIU8281 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskaper

 • ha grunnlagsforståelse av veiledning
 • ha kunnskap om nærhetsetisk perspektiv i veiledning
 • ha innsikt i kroppens språk i veiledning
 • kunne analysere faglige problemstillinger i veiledning med utgangspunkt i fagets egenart

Ferdigheter

 • kunne reflektere over egen veilederposisjon
 • kunne anvende den språksystemiske/narrative tilnærmingen i veiledning
 • kunne analysere aktuelle teorier/metoder i veiledning

Generell kompetanse

 • ha selvrefleksjon i møte med den andre i veiledning
 • ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i veiledning

Emnets temaer

 • Hermeneneutisk grunnlagsforståelse
 • Nærhetsetikk
 • Språksystemisk, narrativt perspektiv på veiledning
 • Kroppsperspektivet i veiledning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning, ulike øvelser og skriving

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen (ca 15 000 ord). Studenten kan be om veiledning på oppgaven én uke før innleveringsfrist.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • Refleksjonslogg x 2
 • Litteraturlogg x 1
 • Muntlig fremlegg (i gruppe) av hjemmeeksamen

Læremidler

Alle